درمانگاه نگار

پزشک عمومی / دندان پزشک / ماما / متخصص زنان

آدرس:

قزوین، شهرک مهرگان، بلوار خاتم النبیاء، جنب داروخانه دکتر خالقی نژاد، درمانگاه شبانه روزی نگار

تلفن:

۰۲۸۳۲۵۲۲۶۷۱